L2真WIFI插座摄像机
分类: 无线WIFI摄像头  发布时间: 2016-07-22 14:41 
最新款真WIFI插座摄像机,型号:L2。真插座,可以直接接220V电源,不断电持续监控。高清1080P镜头,手机电脑实时监控,墙盒真插座。镜头有玻璃薄片挡着,肉眼看不见,但是视角非常清晰。不限制距离监控,只要有WIFI的地方都可以实现在线监控。产品尺寸12.8*7.9*3.6cm,完美隐蔽镜头。

L2真WIFI插座摄像机
价格 : ¥1650.00
优惠价 : ¥1280.00
运费 : ¥0.00
数量 :
L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机L2真WIFI插座摄像机